European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
danepublicznegovpl

Total 279 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
2Wytyczne dotyczące komitetów monitorującychOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
3Migracje zagraniczne ludności - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
4Wychowanie przedszkolneOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
5Rocznik Statystyczny Pracy 2012Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
6Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE) oraz stacji wykorzystujących technologię CDMA.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
7Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznychOther (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
8Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodkówOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
9Lista lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych za pomocą, których jednostki samorządu terytorialnego świadczą usługi dostępu do InternetuOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
10Powszechny Spis Rolny 2010 - Rolnictwo na obszarach specyficznychOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
11Rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistówOther (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
12Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinieOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
13Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki RolnejOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14Najpopularniejsze imiona w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
15Baza azbestowa - stan na dzień 3 sierpnia 2015 r.Other (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
16Realizacja budżetu na refundację lekówOther (Public Domain)Narodowy Fundusz Zdrowia
17Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek wieprzowinyOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18Powszechny Spis Rolny 2010 - Raport z wynikówOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
19Powszechny Spis Rolny 2010 - Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
20Przewozy pasażerskie w 2014 r.Other (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
21Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2010-2013Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
22Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
23Inwestycje szkół wyższychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące działalność w zakresie telekomunikacjiOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
25Klasyfikacja zawodów i specjalnościOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
26Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.Other (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
27Laboratoria badawcze i aparatura jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
28Liczba dłużników podatkowychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
29Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016 - 2020Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
30Renty socjalne 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
31Wybrane tablice dotyczące aktywności ekonomicznej ludności - NSP 2011. Część 2Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
32Wykaz komorników sądowychOther (Public Domain)Ministerstwo Sprawiedliwości
33Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznychOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
34Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznychOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
35Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestruOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
36Zasiłki/dane za 2015 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
37Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnejOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
38Projekty planów finansowych FUS FEP i FRD na rok 2015other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
39Dane statystyczne uczniów według klasOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
40Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 - ZUSOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
41Infrastruktura jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
42Infrastruktura szkół wyższychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
43Inwestycje jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
44Laboratoria badawcze i aparatura szkół wyższychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
45Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
46Plan działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
47Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu StatystycznegoOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
48Centralny Rejestr Form Ochrony PrzyrodyOther (Public Domain)Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
49Porównania międzynarodoweOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
50Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
51Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
52Baza DemografiaOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
53Budżet ministerstwaOther (Public Domain)Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
54Przewozy intermodalne 2014Other (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
55Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych PSPOther (Public Domain)Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
56Wytyczne w zakresie sprawozdawczościOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
57ICD-9 PLOther (Public Domain)Narodowy Fundusz Zdrowia
58Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
59Struktura rencistów, którym rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca ZUS według wysokości świadczeń i płci świadczeniobiorców po waloryzacji w marcu 2012, 2013, 2013, 2014, 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
60Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczyOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
61Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów badawczych (własne, habilitacyjne, promotorskie)Other (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
62Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
63Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.Other (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
64Wpływy budżetoweOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
65Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowegoOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
66Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia wstępnego dla instalacji, w których prowadzony jest proces odzyskuOther (Public Domain)Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
67Orzecznictwo lekarskie - dane za 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
68Zasiłki/dane za 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
69Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
70Dane teleadresowe publicznych służb zatrudnieniaOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
71e-Administracja w oczach internautów 2012Other (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
72Centralny Wykaz Obiektów HotelarskichOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
73Emerytury 2012, 2013Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
74Statystyki ustawowe lub opracowania dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracyOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
75Kościoły i związki wyznaniowe działające w RP na podstawie odrębnych ustawOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
76Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r. - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
77Organizatorzy szkoleń dla kandydatów na przewodników górskichOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
78Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
79Projekty naukoweOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
80Regionalne Izby ObrachunkoweOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
81Rejestr operatorów pocztowychOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
82Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznejOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
83Statystyki lub opracowania dotyczące cudzoziemców pracujących w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
84Statystyki transakcji na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
85Struktura rencistów, którym rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca ZUS według wysokości świadczeń i płci świadczeniobiorców po waloryzacji w marcu 2012, 2013, 2013, 2014, 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
86Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
87Wykaz instytucji kościelnych szkolnictwa wyższegoOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
88Wykaz instytucji szkolnictwa wyższegoOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
89Wykaz nieruchomości jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
90Wykaz nieruchomości szkół wyższychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
91Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
92Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji pracujących w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
93Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
94Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji radiokomunikacyjnych pracujących w służbie ruchomej lądowej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
95Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji systemów typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących w radiokomunikacyjnej służbie stałej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
96Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji systemów typu punkt-wiele punktów pracujących w radiokomunikacyjnej służbie stałejOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
97Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji telewizyjnych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
98Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na na publicznie dostępne usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
99Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
100Zadłużenie Skarbu PaństwaOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
101Zaległości budżetoweOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
102Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na usługi dostępu do sieci Internet świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego za pomocą hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznychOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
103Zarządcy drogi, którzy zgłaszają zamiar rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz o lokalizacji tych inwestycjiOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
104Zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymiOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
105Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkachOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
106Związki powiatów i związki międzygminneOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
107Baza Danych Handlu ZagranicznegoOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
108Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek wołowiny i cielęcinyOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
109Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek zbóżOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
110Wykaz jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
111Powszechny Spis Rolny 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcejOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
112Absencja chorobowa - 2013 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
113Nauka języków obcychOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
114Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - dokumenty i wytyczneOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
115Informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) - 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
116Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych na lata 2016 - 2020Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
117Wskaźniki makroekonomiczneOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
118Mieszkania - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
119Dane teleadresowe izb i urzędów skarbowychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
120Dług publicznyOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
121Baza teleadresowa administracji zespolonejOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
122Biblioteki naukowe szkół wyższychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
123Budżet Resortu FinansówOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
124Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
125Decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.Other (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
126e-Administracja w oczach internautówOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
127Emerytury górnicze, emerytury nauczycielskie, emerytury kolejoweOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
128Emerytury pomostowe 2013, 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
129Informacja o ilości wniosków złożonych w CEIDGOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
130Informacja o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymiOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
131Informacja o sytuacji w handlu zagranicznymOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
132Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
133Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
134Informacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
135Inwentaryzacja publicznych punktów dostępu do internetu w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
136Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 r.Other (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
137Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r.Other (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
138Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwoty tych dotacjiOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
139Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
140Kontrola zwolnień lekarskichOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
141Leki refundowaneOther (Public Domain)Narodowy Fundusz Zdrowia
142Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
143Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część II. Gospodarstwa domowe.Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
144Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
145Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
146Metodologia badania migracji zagranicznych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
147Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
148NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
149Nauczyciele (w osobach i etatach)Other (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
150Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2013, 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
151Nauka języków mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnegoOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
152Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
153Ochrona środowiska 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
154Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - system zniżek dla rodzin wielodzietnych.Other (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
155Orzecznictwo lekarskie - dane za 2013 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
156Plan finansowy NFZOther (Public Domain)Narodowy Fundusz Zdrowia
157Płatnicy składek - dane za 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
158Podstawowe wskaźniki makroekonomiczneOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
159Produkty regionalne i tradycyjne (lista produktów z podziałem na województwa)Other (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
160Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 rokuOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
161Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - dokumenty i wytyczneOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
162Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
163Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - dokumenty i wytyczneOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
164Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowaniaOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
165Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007–2013 – dokumenty i wytyczneOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
166Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
167Przewodnik dla dostawców danychother (Public Domain)
168Rating PolskiOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
169Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUSOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
170Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszościOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
171Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
172Samorządowe Kolegia OdwoławczeOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
173Sprawozdania finansowe FUS/ 2012/2013Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
174Standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleniaOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
175Statystyki dotyczące nadanych uprawnień przewodników górskichOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
176STRATEG - System monitorowania rozwojuOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
177Struktura emerytów, którym emeryturę wypłaca ZUS według wysokości świadczeń i płci świadczeniobiorców po waloryzacji w marcu 2012, 2013, 2014, 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
178Struktura wysokości rent rodzinnych po waloryzacji w marcu 2012, 2013, 2014, 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
179Struktura wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy po waloryzacji w marcu 2012, 2013, 2014, 2015Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
180Szkolnictwo wyższe w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
181Szkoły wyższe i ich finanseOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
182Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
183Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
184Wykaz szkół i placówek oświatowychOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
185Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
186Zasiłki/dane za 2013 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
187Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek baraninyOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
188Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek cukruOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
189Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek jaj ekologicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
190Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek kwiatówOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
191Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek paszOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
192Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek tytoniuOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
193Aktywność ekonomiczna ludności Polski - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
194Bank Danych LokalnychOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
195Dane dotyczące działalności ustawowej KRUSOther (Public Domain)Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie
196Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
197Emerytury 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
198Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
199Statystyki zdarzeń, których zakres określają tabele stałe modułu Zestawienia-ST Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)Other (Public Domain)Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
200Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPROther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
201Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy WiedzyOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
202Płatnicy składek - dane za 2015 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
203Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
204Portal GeostatystycznyOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
205Powszechny Spis Rolny 2010 - Informacja o wstępnych wynikachOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
206Powszechny Spis Rolny 2010 - Obszary wiejskieOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
207Powszechny Spis Rolny 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnychOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
208Powszechny Spis Rolny 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwaOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
209Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwaOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
210Renty z tytułu niezdolności do pracy 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
211Rocznik Demograficzny 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
212Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
213Rocznik Statystyczny Województw 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
214Sprawozdanie finansowe/ Fundusz Ubezpieczeń Społecznych/ 2014Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
215Świadczenia i zasiłki przedemerytalne 2013, 2014Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
216Szkoły i uczniowie według organów prowadzącychOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
217Ubezpieczeni - dane za 2015 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
218Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
219Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
220Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
221Zamieszkane budynki - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
222Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek owoców i warzyw świeżychOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
223Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek roślin oleistychOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
224Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowychOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
225Sprawozdawczość budżetu zadaniowego za rok 2013Other (Public Domain)Ministerstwo Finansów
226Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
227Statystyczne Vademecum SamorządowcaOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
228Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
229Sprawozdawczość budżetu zadaniowego za 2014 r.Other (Public Domain)Ministerstwo Finansów
230Wypadki w szkołach i placówkach oświatowychOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
231Lista sądów powszechnychOther (Public Domain)Ministerstwo Sprawiedliwości
232Powszechny Spis Rolny 2010 - Użytkowanie gruntówOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
233Przestrzenne zróżnicowanie orzekania o niezdolności do pracyOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
234Powszechny Spis Rolny 2010 - Środki produkcji w rolnictwieOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
235PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA ROK 2015 wraz ze Zmianami do Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2015 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
236Informacja kwartalna o stanie finansów publicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów
237Lista beneficjentów (projektów) Funduszy Europejskich 2014-2020Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
238Lokalne Organizacje Turystyczne w PolsceOther (Public Domain)Polska Organizacja Turystyczna
239Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
240Regionalne Organizacje Turystyczne w PolsceOther (Public Domain)Polska Organizacja Turystyczna
241Absolwenci według typów szkółOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
242Dane teleadresowe Urzędów Stanu Cywilnego w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
243Absencja chorobowa - 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
244Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
245Biblioteki naukowe jednostek naukowychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
246Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2014 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowychOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
247Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Other (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
248Nauka w PolsceOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
249Plany finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Rezerwy DemograficznejOther (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
250Program Poznaj Dobrą Żywność - Wyróżnieni ZnakiemOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
251Przedsiębiorcy telekomunikacyjniOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
252Rejestr Instytucji SzkoleniowychOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
253Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje ZatrudnieniaOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
254Społeczeństwo informacyjne w liczbachOther (Public Domain)Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
255Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocjiOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
256Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznejOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
257Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek chmieluOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
258Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
259Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy ogrodniczeOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
260Przewozy towarowe w 2014 r.Other (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
261Punktualność przewozów pasażerskich w 2014 r.Other (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
262Punktualność przewozów towarowych w 2014 r.Other (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
263Rejestr instytucji kulturyOther (Public Domain)Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
264Renty rodzinne 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
265Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
266Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek jaj spożywczychOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
267Dane statystyczne uczniów według wiekuOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
268Ubezpieczeni - dane za 2013 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
269Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - stan realizacjiOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
270Renty rodzinne 2012, 2013Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
271Ubezpieczeni - dane za 2014 r.Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
272Informacja o kształtowaniu się koniunktury w gospodarceOther (Public Domain)Ministerstwo Gospodarki
273Statystyki dotyczące organizatorów turystyki i pośredników turystycznychOther (Public Domain)Ministerstwo Sportu i Turystyki
274Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek drobiuOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
275Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek mlekaOther (Public Domain)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
276Renty z tytułu niezdolności do pracy 2012, 2013Other (Public Domain)Zakład Ubezpieczeń Społecznych
277Program Badań Statystycznych Statystyki PublicznejOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
278Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolnikówOther (Public Domain)Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie
279Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.