European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Total 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Бюра по труда в БългарияCC BYАгенция по заетостта
2Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предметиCC0Министерство на образованието и науката
3ТЕРИТОРИИ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
4Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
5Валидни вътрешни лицензи за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
6Публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюроCC0Национална агенция за приходите
7Бюра за обслужване на превозвачиCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
8Списък на автогаритеCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
9Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Търговски регистър към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
10Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912-1913)license not specifiedДържавна агенция архиви
11Географска информацияODC-ODbL
12Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
13Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване и Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински целиCC0Национална здравноосигурителна каса
14Регистър на изплатените държавни помощиlicense not specifiedДържавен фонд "Земеделие"
15Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистриlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
16Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
17Резултати по училища от националното външно оценяване за VII класCC0Министерство на образованието и науката
18Регистър на географските наименованияCC0Граждански профил
19Списък на детските градини за учебната 2014/2015 - към 05.02.2015 г..CC0Министерство на образованието и науката
20Списък на места за настаняванеCC0Министерство на туризма
21Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.CC0Министерство на образованието и науката
22Списък на заведенията за хранене и развлеченияCC0Министерство на туризма
23Списък на партньорите в ИСУНCC0Министерски съвет
24Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
25Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
26Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)license not specifiedНационален статистически институт
27Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
28Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
29Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
30Позволителни за сечother (non-commercial)Изпълнителна агенция по горите
31Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
32Регистър на одобрените типове интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройстваCC0Български институт по метрология
33Регистър на одобрените типове електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтериCC0Български институт по метрология
34Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастърother (Public Domain)Агенция по геодезия, картография и кадастър
35Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни гориваCC0Български институт по метрология
36Нива на серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
37Списък на туроператорите и туристическите агентиCC0Министерство на туризма
38Статистически класификацииlicense not specifiedНационален статистически институт
39Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
40Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средстваlicense not specifiedМинистерство на вътрешните работи
41Етапи по производство на КККР- област Бургасlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
42Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Регистър Булстат към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
43Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелносттаCC0Министерство на правосъдието
44Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
45Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОПlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
46Списък на изпълнители по договори за обществени поръчкиlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
47Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.)ODC-BYАгенция по заетостта
48Регистър на учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водачаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
49Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията към 17.04.2015 гCC0Агенция по вписванията
50МедиаториCC0Министерство на правосъдието
51Резултати по училища от националното външно оценяване за IV класCC0Министерство на образованието и науката
52Психологическите лаборатории към лицата, притежаващи Удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по реда на 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвПCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
53Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средстваCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
54Регистър на издадените сертификати за минерална вода по реда на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели или по реда на Наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
55Регистър на предприятията и лицата, извършващи превози за собствена сметкаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
56Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човекаCC0Министерство на здравеопазването
57Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоросттаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
58Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на ОбщносттаCC0Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
59Свободни работни местаODC-BYАгенция по заетостта
60Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Службите по вписвания към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
61Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)CC BYАгенция по заетостта
62Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
63Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
64Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
65Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 от НУРИПДНРlicense not specifiedАгенция по заетостта
66Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.6 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
67Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.7 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
68Централен регистър на юридическите лица с нестопанска целCC0Министерство на правосъдието
69Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътнициCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
70Списък на валидните международни лицензи за превоз на пътнициCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
71Информационен регистър на културните организации и институтиCC0Министерство на културата
72Валидни международни лицези за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
73Публичен регистър на лицата, регистрирани по ЗДДСCC0Национална агенция за приходите
74Списък на синдицитеCC0Министерство на правосъдието
75Разписание на влаковете на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за 2015 г.CC0"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД
76Данни за регистрациите по постоянен и настоящ адресCC0Министерство на регионалното развитие и благоустройството
77Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професиятаother (Public Domain)Български фармацевтичен съюз
78Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начинother (Public Domain)Министерство на земеделието и храните
79Списък бенефициентите в ИСУНCC0Министерски съвет
80Данни от Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водитеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
81Демографска статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт
82Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)license not specifiedНационален статистически институт
83Пощенски кодове на градовете в Република БългарияCC0"Български пощи" ЕАД
84Списък на българските организации в чужбинаCC0Държавна агенция за българите в чужбина
85Публична база данни на кандидатите за участие в международните процедури на НАТОCC0Министерство на икономиката
86Национален концесионен регистърlicense not specifiedМинистерски съвет
87Национален регистър на обектите за производство на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
88Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална водаCC0Министерство на здравеопазването
89Регистър на службите по трудова медицинаCC0Министерство на здравеопазването
90Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
91Бизнес статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт
92Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБlicense not specifiedМинистерство на финансите
93Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 6, ал. 2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
94Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.1 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
95Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2011 г. - 26.08.2015 г.license not specifiedАгенция по обществени поръчки
96Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
97Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.