European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Total 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2011 г. - 26.08.2015 г.license not specifiedАгенция по обществени поръчки
2Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
3Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
4Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професиятаother (Public Domain)Български фармацевтичен съюз
5Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване и Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински целиCC0Национална здравноосигурителна каса
6Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начинother (Public Domain)Министерство на земеделието и храните
7Данни за регистрациите по постоянен и настоящ адресCC0Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8Регистър на изплатените държавни помощиlicense not specifiedДържавен фонд "Земеделие"
9Списък бенефициентите в ИСУНCC0Министерски съвет
10Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистриlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
11Данни от Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водитеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
12Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
13Демографска статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт
14Резултати по училища от националното външно оценяване за VII класCC0Министерство на образованието и науката
15Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)license not specifiedНационален статистически институт
16Регистър на географските наименованияCC0Граждански профил
17Пощенски кодове на градовете в Република БългарияCC0"Български пощи" ЕАД
18Списък на детските градини за учебната 2014/2015 - към 05.02.2015 г..CC0Министерство на образованието и науката
19Списък на българските организации в чужбинаCC0Държавна агенция за българите в чужбина
20Списък на места за настаняванеCC0Министерство на туризма
21Публична база данни на кандидатите за участие в международните процедури на НАТОCC0Министерство на икономиката
22Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.CC0Министерство на образованието и науката
23Национален концесионен регистърlicense not specifiedМинистерски съвет
24Списък на заведенията за хранене и развлеченияCC0Министерство на туризма
25Национален регистър на обектите за производство на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
26Списък на партньорите в ИСУНCC0Министерски съвет
27Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална водаCC0Министерство на здравеопазването
28Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
29Регистър на службите по трудова медицинаCC0Министерство на здравеопазването
30Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
31Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
32Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)license not specifiedНационален статистически институт
33Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
34Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
35Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
36Позволителни за сечother (non-commercial)Изпълнителна агенция по горите
37Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
38Регистър на одобрените типове интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройстваCC0Български институт по метрология
39Регистър на одобрените типове електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтериCC0Български институт по метрология
40Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастърother (Public Domain)Агенция по геодезия, картография и кадастър
41Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни гориваCC0Български институт по метрология
42Нива на серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
43Списък на туроператорите и туристическите агентиCC0Министерство на туризма
44Статистически класификацииlicense not specifiedНационален статистически институт
45Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
46Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средстваlicense not specifiedМинистерство на вътрешните работи
47Етапи по производство на КККР- област Бургасlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
48Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Регистър Булстат към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
49Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелносттаCC0Министерство на правосъдието
50Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
51Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОПlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
52Списък на изпълнители по договори за обществени поръчкиlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
53Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.)ODC-BYАгенция по заетостта
54Регистър на учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водачаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
55Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията към 17.04.2015 гCC0Агенция по вписванията
56МедиаториCC0Министерство на правосъдието
57Резултати по училища от националното външно оценяване за IV класCC0Министерство на образованието и науката
58Психологическите лаборатории към лицата, притежаващи Удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по реда на 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвПCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
59Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средстваCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
60Регистър на издадените сертификати за минерална вода по реда на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели или по реда на Наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
61Регистър на предприятията и лицата, извършващи превози за собствена сметкаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
62Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човекаCC0Министерство на здравеопазването
63Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоросттаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
64Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на ОбщносттаCC0Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
65Свободни работни местаODC-BYАгенция по заетостта
66Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Службите по вписвания към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
67Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)CC BYАгенция по заетостта
68Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
69Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
70Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
71Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 от НУРИПДНРlicense not specifiedАгенция по заетостта
72Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.6 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
73Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.7 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
74Централен регистър на юридическите лица с нестопанска целCC0Министерство на правосъдието
75Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътнициCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
76Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912-1913)license not specifiedДържавна агенция архиви
77Списък на валидните международни лицензи за превоз на пътнициCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
78Географска информацияODC-ODbL
79Информационен регистър на културните организации и институтиCC0Министерство на културата
80Списък на автогаритеCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
81Валидни международни лицези за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
82Публичен регистър на лицата, регистрирани по ЗДДСCC0Национална агенция за приходите
83Списък на синдицитеCC0Министерство на правосъдието
84Разписание на влаковете на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за 2015 г.CC0"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД
85Бизнес статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт
86Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБlicense not specifiedМинистерство на финансите
87Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
88Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 6, ал. 2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
89Бюра за обслужване на превозвачиCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
90Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Търговски регистър към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
91Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.1 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
92Бюра по труда в БългарияCC BYАгенция по заетостта
93Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предметиCC0Министерство на образованието и науката
94ТЕРИТОРИИ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
95Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
96Валидни вътрешни лицензи за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
97Публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюроCC0Национална агенция за приходите

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.